Doelstelling


De vereniging stelt zich ten doel de belangen van de leden te behartigen en de binding tussen leden te bevorderen.
Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:

  • een goede relatie te onderhouden met betrokken Philips directies;
  • het stimuleren en effectueren van inspraakmogelijkheden van haar leden ingeval invloed op beslissingen in het belang van de leden wordt geacht;
  • het scheppen van mogelijkheden tot het inwinnenvan advies en het verkrijgen van voorlichting, onder andere op terreinen als medisch verzorging en fiscale aangelegenheden;
  • het voor en door haar leden organiseren van vormende en ontspannende activieteiten in groepsverband;
  • het bevorderen van de solidariteit onder de leden, bijvoorbeeld in de vorm van ziekenbezoek en aandacht bij overlijden, daarbij voortbouwend op de aanwezige onderlinge relaties.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

  • Contributies
  • Bijdragen van begustigers
  • Subsidies
  • Andere inkomsten, waaronder erfstellingen en legaten zijn inbegrepen

Een reactie plaatsen