Lidmaatschap


Wie kunnen lid worden?

Vanzelfsprekend kunnen gepensioneerde die Philips als laatste werkgever voor hun pensionering hadden lid worden van de VGPA.
Maar zoals op de homepage van deze website al is aangegeven zijn er veel oud-Philips werknemers die vele jaren bij Philips Apeldoorn gewerkt hebben, maar die door de loop der dingen hun pensioen ontvangen van een ander pensioenfonds dan het Philips pensioenfonds.

Om deze oud-Philps werknemers toch als lid toe te laten bij de VGPA, is op 5 mei 1994 – na overleg en goedkeuring door de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG)- een wijziging van de statuten doorgevoerd die het mogelijk heeft gemaakt dat ook deze oud-Philips medewerkers volwaardig lid kunnen worden van de VGPA . Wel geldt de voorwaarde dat men de leeftijd van vijfenvijftig jaar moet hebben bereikt.

Verder kunnen oud-Philips die door hun nieuwe werkgever op non-actief worden gesteld, in afwachting van hun pensioen eveneens lid worden van de VGPA. Ook voor deze aspirant leden geldt de leeftijdsgrens van 55 jaar.

De weduwe c.q. weduwnaar van de bovengenoemde leden kunnen eveneens lid worden of lid blijven. Voor deze leden geldt geen leeftijdsgrens.

Leden met bijzonder verdiensten voor de vereniging kunnen op voordracht van het bestuur dan wel door tenminste vijfentwintig stemgerechtigde leden als erelid worden benoemd

Nieuwe leden kunnen zich ook via deze website d.m.v. e-mail aanmelden bij de secretaris van de VGPA.

Kosten van het lidmaatschap

De contributie bedraagt € 25,- per jaar.

Opzeggen van het lidmaatschap

Leden kunnen hun lidmaatschap uitsluitend schriftelijk opzeggen tot 1 december van het lopende verenigingsjaar.

Korting bij IAK voor leden van de VGPA

Alle leden van de VGPA zijn automatisch lid van de Federatie Philips Verenigingen Gepensioneerden (FPVG).
FPVG leden en inwonende gezinsleden kunnen deelnemen in de zorgverzekering van Philips (vroeg) gepensioneerden collectiviteitsnr. 1482
Philips en het IAK hebben een overeenkomst gesloten om leden in deze collectieve zorgverzekering op te nemen met een aantrekkelijk aanbod.

Zie voor meer informatie over de procedure om gebruik te maken van dit collectiviteitsnummer de FEDFLITS (PDF-bestand).
Dit aanbod geldt dus ook voor VGPA-leden waarvan de laatste werkgever niet Philips was!

Juridische aspecten en privacy
Het spreekt vanzelf dat er voor toetreding enige condities zijn gesteld. Het collectief mag niet oneigenlijk gebruikt worden en daarom is een controlemiddel nodig. Dit controlemiddel zal bestaan uit een FPVG-lijst (database) waarmee de aanmeldingen achteraf gecontroleerd worden. (Poortwachterslijst). Om die reden wordt ons ledenbestand ter beschikking gesteld van de FPVG. Mochten er leden zijn die bezwaar hebben tegen het voorkomen van hun naam op een dergelijke lijst dan zal dat achteraf gecorrigeerd kunnen worden. Uiteraard zal de Federatie contractueel vastleggen dat het IAK de poortwachterslijst uitsluitend mag gebruiken voor controle doeleinden met betrekking tot de zorgverzekering.

Een reactie plaatsen