Privacybeleid VGPA, laatst vastgesteld op de jaarvergadering van 13 februari 2019


PRIVCACYBELEID VAN VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN VAN PHILIPS APELDOORN

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN VAN PHILIPS APELDOORN (hierna: “de VGPA” ) verwerkt van haar leden.

Indien u lid wordt van de VGPA of om een andere reden persoonsgegevens aan de VGPA verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
VGPA, Landmetersveld 502, 7327KL Apeldoorn, telefoonnummer 06-42777025, KvK nr. 40104291
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via secretaris@vgp-apeldoorn.nl

2. Welke gegevens verwerkt de VGPA en voor welk doel
2.1       In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a)  naam, geboortedatum, geslacht
            b)  adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer
            c)  datum waarop men lid is geworden van de VGPA
            d)  of men wel of niet een Philips pensioen ontvangt
            e)  of men wel of niet e-mail van de FPVG (Federatie van Philips Verenigingen van
                 Gepensioneerden) wil ontvangen.

 1. f) tijdens de VGPA activiteiten worden er foto’s gemaakt die op de website van de VGPA geplaatst worden. Mensen die niet herkenbaar in beeld gebracht willen worden kunnen dit vooraf bij het Bestuur melden.

 

2.2       de VGPA verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende        doeleinden:

 1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie.
 2. uw naam, adres, e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de VGPA.
 3. uw naam en adres worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, en eigen bijdragen aan activiteiten van de VGPA af te wikkelen.
 4. uw geboortedatum en de datum waarop u lid geworden bent, worden gebruikt voor het bepalen van de datum waarop u een jubileum attentie ontvangt.
 5. de indicatie over het al dan niet ontvangen van een Philips pensioen wordt anoniem gebruikt voor een totaal korting voor de VGPA contributie bij de FPVG.
 6. de indicatie over het al dan niet willen ontvangen van e-mail van FPVG wordt gebruikt voor het al dan niet doorsturen van e-mail van de FPVG.

2.3       De VGPA is lidvereniging van de FPVG. Leden van de lidverenigingen kunnen deelnemen in het AON (vroeger IAK geheten) Zorg collectief 1482 Philips. Maximaal eenmaal per jaar wordt door de VGPA de opgeschoonde ledenlijst (geslacht, naam, en adresgegevens) beschikbaar gesteld aan AON welke uitsluitend gebruikt wordt in het kader van genoemd collectief 1482.

2.4       Eenmaal per jaar wordt een ledenlijst naar alle leden toegestuurd. In deze ledenlijst zijn een aantal persoonsgegevens verwijderd. Alleen opgenomen zijn: geslacht, naam en adresgegevens.     

 

 1. Bewaartermijnen

De VGPA verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de VGPA passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Alleen bestuursleden hebben toegang tot de volledige ledenlijst.

4.3     Nieuwsbrieven en uitnodigingen die naar alle leden gaan worden verstuurd als BCC.

4.4     Voor de verwerking van persoonsgegevens maakt de VGPA geen gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers.

 

 1. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1     Via de ledenadministratie van de VGPA kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen (e-mailadres secretaris@vgp-apeldoorn.nl) De VGPA zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.

5.2     Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (zie 5.1).

5.3     Indien u klachten heeft over de wijze waarop de VGPA uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met het secretariaat (zie 5.1).

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie (zie 5.1).

 

 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website www.vgp-apeldoorn.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.