ALV en soosmiddag Februari 2022


Op woensdag 9 februari hebben we de Algemene leden Vergadering gehouden. In tegenstelling tot vorig jaar, kon dat dit jaar weer fysiek.

Onder de 21 bezoekers waren er 19 leden van de vereniging.

Ben Eggermont is herkozen als voorzitter van de vereniging en doet een dringend beroep op de leden zich als bestuurslid aan te melden. We missen al jaren een 5de bestuurslid. Dus neem contact op met één van de huidige bestuursleden.

De afgelopen jaren hebben veel activiteiten vanwege corona geen doorgang kunnen vinden, waardoor ons vermogen in coronatijd is behoorlijk toegenomen, en volgens de penningmeester zou het juist af moeten nemen.

In de begroting van 2022 staat een verwacht negatief resultaat van € 1.850,-. De penningmeester heeft, zoals altijd, een voorzichtige begroting opgesteld en acht dit tekort verdedigbaar, ook gezien onze kaspositie. We nemen geen verdere maatregelen om de begroting beter in balans te brengen.

De contributie proberen we zo lang mogelijk op € 25,- te houden. De eigen bijdrages voor onze jaarlijkse diner en busreis zullen dit jaar naar beneden bijgesteld worden.

Tot nader orde zijn de drankjes op de soosmiddag weer voor rekening van de vereniging.

De kascommissie, bestaande uit de heren Jacques Bel en Richard Oostwal, heeft de financiële stukken in orde bevonden en voorgesteld penningmeester en bestuur hiervoor te dechargeren. Volgend jaar bestaat de kascommissie uit de heren Richard Oostwal en Anton Meyboom, met als reserve Piet de Haan.

Er waren dit jaar geen jubilarissen.

Na de ALV heeft Hans Holland ons bijgepraat over de pensioenen. Hoe we van een “gegarandeerd” pensioen van 70 % (inclusief AOW) van het laatst verdiende salaris (eindloon pensioen), via een middelloon pensioen naar een “beleggings” pensioen gaan. Het eindloon is met name ongunstig voor de hoger opgeleiden, omdat die vaker boven-cao salarisverhogingen krijgen.

In het eindloon pensioen moesten de werkgevers bij boven-cao salarisverhogingen extra bijstorten in de pensioenpot, bij een middelloon pensioen hoeft dat niet. Vandaar dat de werkgevers voor een middelloon pensioen waren. Ook de werknemers (lees vakbonden) hebben er mee ingestemd dat er bij vroegpensioen niet op de pensioenuitkering gekort zou worden. Dit heeft de vermogenspositie van de pensioenfondsen aangetast.

We gaan van een Defined Benifit systeem, waarbij de werkgever borg staat voor de te ontvangen pensioenuitkering en de werknemer een beperkte onzekerheid heeft m.b.t de hoogte van de te ontvangen uitkering, naar een Defined Contribution plan, waarbij de werkgever alleen de maandelijkse pensioenbijdrage van de werknemer garandeert, en de werknemer voor zijn pensioenuitkering afhankelijk is van het rendement van de beleggingen van het pensioenfonds.

Met mogelijk verplichte deelname voor de werknemer aan een pensioenfonds, zonder keuze. In 2021 hebben de grote pensioenfondsen een resultaat gehaald verschillend van 3% ( PMT) tot 11% (ANP), zodat de toekomstige uitkering erg kan variëren per pensioenfonds.

Vroeger hadden we de pensioen- en verzekeringskamer om toezicht te houden op de pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Volgens Hans Holland zaten hier heel competente mensen, maar ze hadden geen zeggenschap. In 2004 werden deze taken overgenomen door De Nederlandse Bank (DNB), een instituut met meer zeggenschap en dat ook duidelijke regels stelt waar de pensioenfondsen zich aan moeten houden:

  • Regels om te mogen indexeren
  • Hoogte van de rekenrente

Triest is dat de regels voor de rekenrente niet uniform zijn, er zijn vaste rekenregels voor het berekenen van het nodige pensioenvermogen, maar vakbonden en bedrijven kunnen het per pensioenfonds op een akkoord gooien over de premie hoogte, die bij veel fondsen niet kostendekkend is volgens de DNB rekenmethode, waardoor een aanzienlijk deel van het vermogensresultaat gaat tenietgedaan wordt door de te weinig betaalde premie voor het lopende jaar.

Nu wordt er al jaren toegewerkt naar een nieuw pensioensysteem. Hans heeft hoorzittingen van de SER en het Ministerie van Sociale zaken gevolgd. Volgens Hans werd er in deze hoorzittingen vooral geluisterd naar de discussietafels die de mening van het ministerie ondersteunden. Een algemeen verplichte tweede schijf pensioen tot bv 1,5 keer modaal inkomen op omslagbasis (zoals gebruikelijk in de ons omringende landen) was niet bespreekbaar.

Het gaat richting een individueel pensioen en er is niets gegarandeerd. Iedereen heeft een persoonlijke pensioenpot en de potjes moeten verplicht bij een pensioenfonds aangesloten worden. Dit wordt in de pers ook wel een “Casino” pensioen genoemd.

Hans eindigt positief: wij behoren allen tot de gouden generatie met een goed pensioen!!

Er kwamen veel vragen en opmerkingen uit de zaal, en Hans kreeg na afloop een welverdiend applaus.